Köse Mihal

Köse Mihal, Osmanlı tarihinde Osman Gazi’in silah arkadaşı ve vefakar dostu olarak gördüğümüz Gazi Köse Mihal Mikhael Kosses Bey, başlangıçta Bizans İmparatorluğu’nun hudut kale beylerinden olup Bilecik vilayetinin doğusunda ve İnhisar nahiyesi ile Mihalgazi nahiyeleri arasında bulunan Harmankaya Hadrianoi ve havalisinin beyiydi. Osmanlı tarihçilerine göre Eskişehir Türk beyiyle Osman Gazi arasındaki bir çarpışmada karşı tarafta bulunan Mihal Bey, esir düşmüş, Osman Bey bunun yiğitliğine karşılık kendisini serbest bıraktırmıştır. Mihal Bey, Osman Gazi ile dostane ilişkisi sebebiyle 1313’de Müslüman olmuş, bunun üzerine Osman Bey’in teklifiyle Abdullah adını almıştır. Böylelikle adı Abdullah Mihal Gazi olmuştur.

Mihal Gazi, gerek kendisi ve gerek oğul ve torunları Osmanlı fetihlerinde önemli başarılar göstermişlerdir. Gazi Mihal Bey’in türbesi Mihalgazi beldesinin Ermenköy mevkiinde bulunmakta olup, ölüm tarihi belli değildir. Orhan Gazi zamanında Bursa’nın zaptında rol oynadığına göre 1326’dan sonra vefat etmiş olmalıdır. Osmanlı tarihlerinde XVI. yüzyıl sonlarına kadar faaliyetlerini gördüğümüz Mihaloğlu akıncıları, Köse Mihal’in oğul ve torunlarıdır. Köse Mihal’in oğlu Mihaloğlu Aziz Paşa ‘dır. Edirne’ de adına bir camii ve Gazi Mihal isimli semt bulunan Mihaloğlu Aziz Paşa 1435 yılında vefat etmiştir. Gazi Köse Mihal Bey’in torunu olup babası ile aynı ismi taşımaktadır. Mihaloğulları’nın ailelerine ait şecerede ve tarihlerde Gazi Mihal’in, Aziz Paşa’dan başka Ali adında bir oğlu daha vardır ki, o da Osmanlı tarihlerinde kendini göstermiştir.

Osmanlı tarihlerine göre Mihaloğlu Mehmet Bey (Aziz Paşa’nın oğlu ikinci Mihal’in oğlu), Osmanlı şehzadelerinin saltanat mücadelelerinde Musa Çelebi ‘ye beylerbeyi olmuş, elaltından Çelebi Mehmed’e yardım ederek, onun I. Mehmet ismiyle tahta çıkması üzerine hizmetine girmiştir. II. Murat’ın hükümdarlığı ve Mustafa Çelebi’nin (Düzmece Mustafa) Rumeli’de padişah olup bütün Rumeli beylerinin (Gazi Evrenos Bey, Turahan Bey ve Gümlüoğlu) Mustafa’ya biat eylemeleri ve Bursa civarına kadar gelmeleri üzerine, akıncı beyi olan Mihaloğlu Mehmet Bey, Şeyh Bedreddin isyanında sempatizanı olduğu için kapatıldığı hapisten çıkarılarak Bursa’ya getirilmiş ve Ulubat çayı kenarında Rumeli beylerini birer birer adlariyle çağırarak onların Mustafa Çelebi tarafından Sultan Murat tarafına geçmelerini sağlamıştır. II. Murat’ın imparatordan intikam almak için İstanbul muhasarasiyle meşgul olduğu sırada Küçük Mustafa Çelebi hükümdarlık iddiasiyle Bursa’ya ve oradan İznik’e gelmişti. Bunu haber alan Padişah, Mihaloğlu Mehmet Bey’i akıncılarıyla birlikte hemen İznik’e göndermiş, Mehmed Bey İznik’e girdiği sırada Küçük Mustafa Çelebi’nin kumandanı Tacüddinoğlu Mahmut Bey tarafından öldürtülmüştür (1423). Mihaloğullarından Mihaloğlu Yahşi Bey, Mihaloğlu Hızır Bey, oğlu Mihaloğlu Ali ve Mihaloğlu İskender Bey de daha sonra akıncı kumandanlıklarında bulunmuşlardır. Akıncı Mihaloğullarının soyu İhtiman’lı ve Plevne’li olarak iki koldan zamanımıza kadar gelmiştir. İsmi Eskişehir’in Mihalgazi ilçesi ile yaşamaktadır.

Bir Cevap Yazın